CJEU on the effect of so called disclaimers

CJEU on the effect of so called disclaimers

AKTUALNOŚCI (Judgement of 12 June 2019, case no. C-705/17, Hansson)The CJEU, responding to the questions referred by the Court of Appeal in Stockholm about the legal effect of exemptions from protection of non-distinctive elements of trademarks (so-called...
TSUE o skutku wyłączeń z ochrony tzw. disclaimers

TSUE o skutku wyłączeń z ochrony tzw. disclaimers

AKTUALNOŚCI (Wyrok z 12 czerwca 2019 r., sygn. akt C‑705/17, Hansson)TSUE odpowiadając na pytania prejudycjalne Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie o skutek prawny wyłączeń spod ochrony elementów znaków nieposiadających zdolności odróżniającej (tzw. disclaimers),...