POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności w Kancelarii Żuraw i Wspólnicy sp. k..

Niniejsza polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych przez Żuraw i Wspólnicy sp. k. adres: Sobieszyńska 35, 00-764 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000780847, NIP 5833349752 („Administrator”) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 1. Administrator danych osobowych

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

Administrator informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, dokłada najwyższej staranności, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu oraz były przetwarzane przez okres jaki jest niezbędny, jak również dba o ich bezpieczeństwo i poufność.

 1. Kontakt z Administratorem

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem na adres

 1. korespondencyjny: ul. Sobieszyńska 35, 00-764 Warszawa lub;
 2. e-mail: info@zglegal.pl.

Inspektorem Ochrony Danych jest Marzena Pasek. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem na adres e-mail: m.pasek@zglegal.pl.

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przekazane Administratorowi są przetwarzane w następujących celach:

 1. w celu umożliwieniu należytego wykonywania umowy w przypadku pozyskania przez Administratora – w związku z zawieraniem umów w ramach prowadzonej działalności – danych osób zaangażowanych w wykonanie takich umów (prawnie uzasadniony interes Administratora oraz jego klienta w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 2. w celu komunikacji i wyjaśnienia sprawy w przypadku skierowania do Administratora korespondencji tradycyjnej, elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail lub kontaktu telefonicznego, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami (prawnie uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 3. w celu zidentyfikowania nadawcy oraz obsługi jego zapytania w przypadku przesłania zapytania do Administratora za pośrednictwem formularza udostępnionego w serwisie internetowym Administratora. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych które, są niezbędne do nawiązania przez Administratora kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie zadane w formularzu (niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy o świadczenie usługi w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W formularzu na zasadzie dobrowolności można też podać inne dane, które mogą ułatwić kontakt lub obsługę zapytania (zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 4. w celu kontaktu z osobami uczestniczącymi w wydarzeniach online organizowanych przez Administratora w przypadku pozyskania przez Administratora danych osobowych osób, które zapisują się na wydarzenia oraz w nich uczestniczą (prawnie uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na organizacji wydarzenia).
 5. w celu umożliwienia użytkownikom Internetu aktywności na profilach Administratora na portalach społecznościowych LinkedIn, Facebook i Instagram, w przypadku pozostawienia przez użytkowników takich danych np. komentarze lub polubienia (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu swojej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. w celu zarządzania i prowadzenia przez Administratora profili na LinkedIn, Facebook i Instagram poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o działalności Administratora, w tym organizowanych przez niego wydarzeniach (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu swojej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. w celu budowania sieci kontaktów biznesowych w przypadku zbierania danych osobowych podczas spotkań biznesowych (uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 1. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:

 1. informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
 2. otrzymania kopii swoich danych;
 3. sprostowania swoich danych osobowych;
 4. usunięcia danych (danych których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania któregokolwiek z celów, dla których zostały zebrane);
 5. ograniczenia przetwarzania danych;
 6. przenoszenia danych w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą; Administrator zobowiązuje się wydać dane w formacie pozwalającym na odczytanie danych przez komputer. Administrator może też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi pod warunkiem, że ten podmiot jak i Administrator mają techniczne możliwości dokonania takiego przesyłu;
 7. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie takiego żądania do Administratora. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Prawa można wykonać poprzez skontaktowanie się z Inspektorem Ochrony Danych:

 • w formie pisemnej na adres Żuraw i Wspólnicy sp. k., ul. Sobieszyńska 35, 00-764 Warszawa lub;
 • za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: m.pasek@zglegal.pl

 

Skargę, o którym mowa w punkcie h) powyżej można złożyć kontaktując się bezpośrednio z organem nadzorczym.

 1. Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

Administrator jest uprawniony udostępniać dane osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

 1. usługodawcom świadczącym usługi w imieniu lub na rzecz Administratora, w szczególności podmiotom prowadzącym obsługę systemów informatycznych i sprzętu Administratora, świadczącym usługi księgowe, pocztowe, kurierskie, marketingowe. W umowach zawieranych z takimi usługodawcami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych
 2. w koniecznym zakresie także innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,.
 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych do odbiorców położonych w państwach trzecich.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora jest uzależniony od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane są przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane przetwarzane są do chwili jej wycofania.

W przypadku przetwarzania danych z uwagi na niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane lub anonimizowane.

Dane osobowe przetwarzane w ramach wykonywania zawodu przez radców prawnych i adwokatów są przechowywane przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator wdrożył procedury, aby zapewnić integralność i poufność danych. Procedury te umożliwiają dostęp do danych osobowych wyłącznie osobom upoważnionym i w zakresie jaki jest konieczny z uwagi na wykonywane przez te osoby zadania.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania aby podwykonawcy i inne podmioty przetwarzające na zlecenie Administratora dane osobowe dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu lub wizyty w naszej kancelarii

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372

Formularz kontaktowy

9 + 8 =