CJEU on the effect of so called disclaimers

CJEU on the effect of so called disclaimers

AKTUALNOŚCI CJEU on the effect of so called disclaimers (Judgement of 12 June 2019, case no. C-705/17, Hansson)The CJEU, responding to the questions referred by the Court of Appeal in Stockholm about the legal effect of exemptions from protection of non-distinctive...
TSUE o skutku wyłączeń z ochrony tzw. disclaimers

TSUE o skutku wyłączeń z ochrony tzw. disclaimers

AKTUALNOŚCI TSUE o skutku wyłączeń z ochrony tzw. disclaimers (Wyrok z 12 czerwca 2019 r., sygn. akt C‑705/17, Hansson)TSUE odpowiadając na pytania prejudycjalne Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie o skutek prawny wyłączeń spod ochrony elementów znaków nieposiadających...