CJEU deals with the scope of counterclaim under Polish law

CJEU deals with the scope of counterclaim under Polish law

The CJEU determined that a counterclaim for cancellation of a right to an EU trademark raised in a case for infringement case may concern the entirety of the rights that the owner of that trademark derives from the registration. Thus, a counterclaim is not limited in...
CJEU deals with the scope of counterclaim under Polish law

TSUE o zakresie powództwa wzajemnego w polskim prawie

TSUE przesądził, że roszczenie wzajemne o unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego podniesione w sprawie o jego naruszenie może dotyczyć całości praw, które właściciel tego znaku towarowego wywodzi z jego rejestracji. Powództwo wzajemne nie jest zatem...
Copyright and satellite television

Copyright and satellite television

The provider of satellite television broadcasting services must obtain permission from copyright holders to distribute works. The problem arises when the provider of such services is based in a different country from the recipients of its channels. A similar case was...
Copyright and satellite television

Prawa autorskie a telewizja satelitarna

Podmiot świadczący usługi z zakresu nadawania satelitarnego programów telewizyjnych musi uzyskać zezwolenie posiadaczy praw autorskich do rozpowszechniania utworów. Problem pojawia się, gdy podmiot świadczący takie usługi ma swoją siedzibę w innym państwie, niż...