AKTUALNOŚCI

Nie tak łatwo zarejestrować slogan jako znak towarowy

28.02.2023 | News, PL

Nie tak łatwo zarejestrować slogan jako znak towarowy

28.02.2023

 

W jednym z ostatnich orzeczeń Sąd UE uznał, że oznaczenie słowne OTHER COMPANIES DO SOFTWARE WE DO SUPPORT jest pozbawione zdolności odróżniającej dla usług związanych z oprogramowaniem komputerowym. Sąd potwierdził, że niewłaściwe jest stosowanie do znaków będących sloganami reklamowymi kryteriów oceny surowszych niż te, które stosuje się do innych rodzajów oznaczeń. Jednakże taki slogan nie może być postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jedynie jako zwykłe hasło promocyjne. Konieczne jest, aby taki slogan wymagał od odbiorcy dalszej interpretacji, a jego znaczenie nie było jednoznaczne.

Wyrok Sądu z 15 lutego 2023 w sprawie Rimini Street, Inc. v EUIPO, T‑204/22

Stan faktyczny sprawy

30 września 2020 r. spółka Rimini Street, Inc. uzyskała międzynarodową rejestrację znaku słownego OTHER COMPANIES DO SOFTWARE WE DO SUPPORT nr 1559651. Rejestracja międzynarodowa wyznaczała Unię Europejską. Znak obejmował usługi w klasie 42 takie jak:

Usługi konsultacyjne w zakresie oprogramowania komputerowego; usługi wsparcia technicznego, mianowicie świadczenie usług konserwacji oprogramowania dla przedsiębiorstw i baz danych; usługi wsparcia technicznego, mianowicie rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem dla przedsiębiorstw i baz danych; konserwacja oprogramowania komputerowego; usługi wsparcia technicznego, mianowicie rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputerowym”.

EUIPO odmówił uznania ochrony znaku ze względu na brak zdolności odróżniającej w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001. Spółka odwołała się od tej decyzji, lecz Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła jej odwołanie. Izba Odwoławcza stwierdziła, że oznaczenie słowne OTHER COMPANIES DO SOFTWARE WE DO SUPPORT jest jedynie hasłem/sloganem promocyjnym, które nie będzie postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako wskazanie komercyjnego pochodzenia usług z klasy 42. Właściwy anglojęzyczny krąg odbiorców rozumiałby ten znak jako oznaczający, że jego właściciel zapewnia doradztwo i wsparcie w odniesieniu do oprogramowania, które zostało stworzone przez inne przedsiębiorstwa.

Rimini Street odwołała się od powyższej decyzji do Sądu. Argumentowała m.in. że: (i) w celu uzyskania znaczenia spornego znaku jakie nadała mu Izba Odwoławcza należało dodać kilka innych słów, (ii) zakwestionowany znak może mieć kilka znaczeń, a wszystkie te znaczenia również wymagają dodania słów, (iii) znaczenie zakwestionowanego znaku nie jest jasne (iv) struktura gramatyczna tego znaku oraz powtórzenie czasownika „do” przyczyniają się do nadania mu charakteru odróżniającego.

Wyrok Sądu UE

Sąd oddalił skargę Rimini Street. Zgodził się z oceną Izby Odwoławczej, że slogan OTHER COMPANIES DO SOFTWARE WE DO SUPPORT nie ma charakteru odróżniającego.

Sąd stwierdził, że właściwy krąg odbiorców obejmuje anglojęzyczny ogół społeczeństwa oraz anglojęzycznych profesjonalistów w Unii Europejskiej. Sąd wskazał, że przeciętny konsument nie ma w zwyczaju ustalać pochodzenia towarów na podstawie sloganów. Ponadto, poziom uwagi profesjonalistów może być stosunkowo niski, jeśli chodzi o oznaczenia o charakterze promocyjnym.

Zdaniem Sądu Izba Odwoławcza prawidłowo oceniła, że zgłoszony znak towarowy stanowi połączenie powszechnie używanych słów angielskich i jako całość jest zgodny z zasadami gramatyki angielskiej. Znak ten przekazuje jasny i jednoznaczny komunikat, który jest natychmiast zrozumiany i nie wymaga jakiegokolwiek wysiłku interpretacyjnego ze strony przeciętnego konsumenta posługującego się językiem angielskim. Sąd wyjaśnił, że właściwy krąg odbiorców w rozłoży wyrażenie „other companies do software we do support” na dwa zdania, między którymi istnieje logiczny związek, a mianowicie „other companies do software” i „we do support”, które mają dla tego kręgu odbiorców jasne znaczenie i są poprawne pod względem gramatycznym. W rezultacie właściwy krąg odbiorców będzie w sposób naturalny postrzegał wyrażenie „inne spółki zajmują się oprogramowaniem, a my udzielamy wsparcia” jako zwykłą formułę promocyjną lub slogan, który ma na celu podkreślenie pozytywnych cech usług i podmiotu świadczącego te usługi.

Komentarz

Wyrok Sądu potwierdza, że uzyskanie rejestracji sloganu jako znaku towarowego jest bardzo trudne. Chociaż slogany są złożonymi wyrażeniami i do ich oceny nie można stosować surowszych kryteriów, aby uzyskać rejestracje jako znak towarowy muszą charakteryzować się pewną oryginalnością lub wymagać pewnej interpretacji przez właściwy krąg odbiorców. Użycie słów pospolitych, podstawowych zasad gramatyki i składni, dzięki którym ich znaczenie jest łatwe do odczytania praktycznie eliminuje szanse na uzyskanie ochrony.

Zobacz też:

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu lub wizyty w naszej kancelarii

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372

Formularz kontaktowy

15 + 11 =