AKTUALNOŚCI

Nowe informacje o nowelizacji PWP

12.05.2022 | News, PL

Nowe informacje o nowelizacji PWP

12.05.2022

Udostępniony został projekt nowej ustawy – prawo własności przemysłowej, wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian.

Projekt jest na etapie uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania. Można się z nim zapoznać pod tym linkiem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12359055/12874004/12874005/dokument552321.pdf

Głównymi założeniami omawianej nowelizacji ma być przyśpieszenie i ułatwienie postępowań przed Urzędem Patentowym RP oraz uporządkowanie przepisów prawa własności przemysłowej.

Najważniejsze proponowane zmiany to:

  • Istotna zmiana merytoryczna dotyczy przede wszystkim wzorów użytkowych. Uproszczono ich definicję, co zwiększy zakres wytworów podlegających rejestracji. Kluczowa zmiana dotyczy jednak procesu rejestracji, bowiem zmieniono system rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych z systemu badawczego na rejestrowy. Oznacza to przede wszystkim skrócenie czasu rejestracji (autorzy ustawy przewidują, że skróci się on z 24 do 12 miesięcy).

 

  • Wprowadzono nową instytucję tzw. wstępnego zgłoszenia wynalazku. Ma ona na celu umożliwienie zastrzeżenia daty pierwszeństwa do wynalazku przed rozpoczęciem głównej procedury rejestracyjnej. Do Urzędu Patentowego będzie można zgłosić zgłoszenie wstępne zawierające tylko podanie, opis wynalazku oraz rysunki – bez zastrzeżeń patentowych. Te ostatnie należy zgłosić w terminie 12 miesięcy od dnia dokonania wstępnego zgłoszenia.

 

  • Dotychczasowa instytucja sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego zostanie zastąpiona instytucją opozycji. Skróceniu ulegnie okres na jej wniesienie; z 3 do 2 miesięcy od daty publikacji informacji o zgłoszeniu. W projekcie nowelizacji zniesiono obecnie obligatoryjny 2 miesięczny okres ugodowego zakończenia sporu.

 

  • Nieznacznej zmianie, zbliżającej go do rozwiązań znanych z Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ma ulec także katalog roszczeń przysługujących z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej. W ustawie wprost wskazano roszczenie o usunięcie skutków naruszenia.
    Ponadto, roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści ma być oparte na zasadach ogólnych.

 

  • Wprowadzono instytucję koncyliacji – polubownego rozwiązania sporu z zakresu własności przemysłowej. Koncyliację będzie można przeprowadzić m.in. w sprawach opozycji wobec zgłoszenia znaku towarowego, unieważnienia prawa ochronnego lub z rejestracji czy sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji Urzędu.

 

  • Jako zasadę wprowadzono rozstrzyganie spraw w postępowaniach spornych na posiedzeniach niejawnych. Urząd przeprowadzi rozprawę, jeśli uzna to za celowe, z urzędu albo na wniosek strony.

Będziemy informować o dalszym procesie legislacyjnym a także przedstawiać i ocenić proponowane zmiany.

Zobacz też:

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu lub wizyty w naszej kancelarii

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372

Formularz kontaktowy

5 + 5 =