AKTUALNOŚCI

Polska polityka dotycząca AI

12.09.2023 | News, PL

Polska polityka dotycząca AI

12.09.2023

W Polsce nie zostały ustanowione akty prawne regulujące działanie sztucznej inteligencji, z uwagi na to, że – tak jak wiele innych państw Unii Europejskiej – Polska czeka na przyjęcie regulacji unijnych, tj. AI ACT i Dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za sztuczną inteligencję, o których pisaliśmy we wcześniejszych artykułach.  Nie oznacza to jednak, że polski rząd i instytucje rządowe pozostają bierni w obliczu rewolucji technologicznej opartej o rozwój AI.

1. Polityka rozwoju AI w Polsce – uchwała Rady Ministrów

Rada Ministrów 28 grudnia 2020 roku uchwaliła Politykę rozwoju AI w Polsce. Dokument stawia cele do osiągnięcia w perspektywie krótkoterminowej (2023 r.), średnioterminowej (2027 r.) oraz długoterminowej.  Cele swoim zakresem obejmują rozwój polskiego społeczeństwa, gospodarki i nauki w obszarze sztucznej inteligencji. Przykładami celów, które ustanowiła Rada Ministrów są m.in.:

  • W perspektywie krótkoterminowej – zwiększenie popytu na rozwiązania AI;
  • W perspektywie średnioterminowej – postrzeganie Polski jako wytwórcy systemów AI poza granicami kraju;
  • W perspektywie długoterminowej – Polska znajduje się w czołówce pierwszych 25% gospodarek wytwarzających innowacyjne rozwiązania AI.

Ponadto, Polityka rozwoju AI w Polsce, opisuje działania jakie Polska powinna podjąć, aby osiągnąć ww. cele oraz aby zostać beneficjentem gospodarki opartej na danych, a Polacy – społeczeństwem świadomym konieczności podnoszenia wiedzy i umiejętności cyfrowych.

W związku z rozwojem AI, dokument przewiduje powołanie takich organów jak m.in.:

  • Zespół Zadaniowy Polityki AI (działający przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, zajmujący się koordynowaniem działań instytucji publicznych w zakresie wdrożenia Polityki AI);
  • Obserwatorium AI dla Rynku Pracy (zajmujący się monitorowaniem i badaniem wpływu AI na rynek pracy);
  • Zespół Legislacyjny AI (powołany do adresowania wyzwań prawnych oraz etycznych wspierających wdrożenie Polityki AI).

 

2. Perspektywy rozwoju AI w Polsce

O tym, że Polska ma szanse, aby dobrze wykorzystać rewolucję technologiczną związaną z AI świadczą dane przedstawione przez różne badania.

Zgodnie z raportem State of Polish AI 2021 – Polska zajmuje 7 miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby ekspertów pracujących nad rozwojem lub wdrożeniem sztucznej inteligencji.

Ponadto, jak wynika z  raportu „Map of the Polish AI” (2019) – 85% polskich firm tworzących rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji zamierza rozwijać swoją działalność i planuje zwiększyć zatrudnienie specjalistów z tej dziedziny.

Jako jedną z okoliczności sprzyjającej rozwojowi AI w Polsce podaje się m.in. polską gospodarkę, która jest silnie uzależniona od przepływu danych elektronicznych (46% PKB), co sprzyja tworzeniu algorytmów przetwarzających dane.

Oprócz tego prowadzone są działania informacyjne, mające na celu badanie różnych procesów związanych z AI oraz poszerzanie świadomości i wiedzy na temat sztucznej inteligencji. Takie działania są prowadzone zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny.

W sektorze publicznym działają takie jednostki jak m.in. Centrum Zastosowań Sztucznej Inteligencji i Analiz Danych NASK czy OPI PIB – Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Natomiast w szeregu prywatnych inicjatyw promujących rozwój wiedzy na temat AI, do najbardziej znanych należą m.in.: AI Poland, Warsaw.AI, Konferencja AI w zdrowiu.

Jednakże, mimo powyższych statystyk korzystanie ze sztucznej inteligencji w Polsce nie jest powszechne. Jak wynika z raportu KPMG w Polsce pt. „Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu” (luty 2023) – obecnie z rozwiązań, jakie gwarantuje sztuczna inteligencja korzysta jedynie 15 proc. firm, a plany jej wdrożenia zadeklarowało 13 proc. pozostałych przedsiębiorstw. Jest to znacząco niższy wynik od globalnej średniej wykorzystania AI wynoszącej 35-37 proc.

Nie oznacza to jednak, że w Polsce nie powstają najnowsze rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję. Jako jeden z przykładów przedsiębiorstw wdrażających najnowsze narzędzia można wskazać firmę SentiOne, która zbudowała konwersacyjną sztuczną inteligencję, mającą być polską odpowiedzią na Chat GPT.

3. Podsumowanie

Zdaniem ekspertów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) upowszechnienie AI ma szansę zwiększyć produktywność biznesu o blisko 40% i przez kolejne 15 lat mieć znaczący wpływ na wskaźniki wzrostu gospodarczego.

Jednakże, wielu ekspertów podkreśla, iż aby Polska mogła rozwijać się wraz z rewolucją technologiczną koniecznością będzie poprawa edukacji na wszystkich jej szczeblach i dostosowanie jej do dynamicznie rozwijającej się technologii – szczególnie AI.

Pełen tekst uchwały RM – Polityka rozwoju AI w Polsce dostępny na stronie:
https://www.gov.pl/attachment/94aaea00-b9cb-4371-b52b-8790ec089dc0

Zobacz też:

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu lub wizyty w naszej kancelarii

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372

Formularz kontaktowy

10 + 2 =