AKTUALNOŚCI

Projekt nowej Ustawy – Prawo własności przemysłowej

14.09.2021 | News, PL

Projekt nowej Ustawy – Prawo własności przemysłowej

14.09.2021

 

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opracowuje projekt nowej ustawy dotyczącej prawa własności przemysłowej. Przyjęcie projektu planowane jest na IV kwartał 2021 r.

Jakie zmiany czekają nas w najbliższej przyszłości?

W zakresie wzorów użytkowych system rejestrowy ma zastąpić obecnie funkcjonujący system badawczy. Czas rozpatrywania zgłoszeń miałby skrócić się ze średnio 24 miesięcy do ok. 12 miesięcy

Jeśli chodzi o wzory przemysłowe, zmianie ma ulec ich definicja, a także warunki uzyskania ochrony. Nowe rozwiązania mają na celu pełną harmonizację rozwiązań krajowych z dyrektywą unijną.

Zmodyfikowane mają być także regulacje dotyczące znaków towarowych. Zmiany dotyczą między innymi zakresu podawania do publicznej wiadomości wszelkich publikacji na etapie zgłoszenia znaku na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP, zastąpienie dotychczasowej instytucji sprzeciwu instytucją opozycji, skrócenie okresu na wniesienie opozycji do 2 miesięcy od daty publikacji informacji o zgłoszeniu. Autorzy nowej ustawy proponują rezygnację z dotychczasowego obligatoryjnego 2-miesięcznego okresu ugodowego dla stron w toku postępowania w sprawie wniesienia opozycji, a także zniesienie instytucji wspólnego prawa ochronnego

Projekt ustawy zakłada również nową procedurę rejestracji oznaczeń geograficznych. Proponowane zmiany mają zachęcić przedsiębiorców do częstszego rejestrowania swoich oznaczeń.

W zakresie wynalazków planowane jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych w stosunku do obowiązującej ustawy p.w.p., wprowadzenie instytucji wstępnego zgłoszenia wynalazku, a także skonsolidowanie przepisów dot. patentów w jednej ustawie

Ponadto projekt ustawy zakłada:

  • Wprowadzenie możliwości koncyliacji – dobrowolnej i na wniosek stron, w celu zapewnienia im skutecznego alternatywnego, polubownego sposobu rozwiązania sporu, który będzie dostosowany do przedmiotów własności przemysłowej.
  • Wprowadzenie instytucji tzw. depozytu w celu rozwiązania problemu bezprawnego pozyskiwania, wykorzystywania i ujawniania informacji.
  • Zmianę w strukturze pobierania opłat – rezygnację z wielości pobieranych opłat na rzecz ich konsolidacji oraz z obowiązującego dotychczas sposobu wydawania decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego pod warunkiem uiszczenia opłaty za ochronę. Co więcej, w przypadku dokonania w okresie 3 miesięcy zgłoszenia co najmniej trzech różnych przedmiotów własności przemysłowej, opłata za zgłoszenie każdego z nich ma zostać obniżona o 30%.
  • Orzekanie przez Urząd Patentowy RP, działający w trybie postępowania spornego, na posiedzeniach niejawnych.

Czekamy obecnie na upublicznienie projektu zmian! Będziemy na bieżąco Państwa informować!

Zobacz też:

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu lub wizyty w naszej kancelarii

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372

Formularz kontaktowy

7 + 7 =