AKTUALNOŚCI

TSUE: oceniając funkcję techniczną wzoru przemysłowego należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności, w tym istnienie wzorów alternatywnych

09.03.2023 | News, PL

TSUE: oceniając funkcję techniczną wzoru przemysłowego należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności, w tym istnienie wzorów alternatywnych

9.03.2023

Zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, wzór wspólnotowy nie obejmuje cech postaci produktu wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej. Tym samym niezwykle istotne jest ustalenie, co dokładnie składa się na funkcję techniczną. O tym, jakie okoliczności należy brać pod uwagę oceniając tę funkcję, wypowiedział się TSUE w sprawie C‑684/21.

Postępowanie przed sądem niemieckim:

Spółka powodowa produkuje dozowniki papieru do pakowania. Posiada ona zarejestrowany wzór wspólnotowy (001344022-0006) przedstawiający takie urządzenie.

Zażądała od pozwanej spółki (produkującej konkurencyjne urządzenia) zaniechania naruszania wzoru wspólnotowego. Pozwana stwierdziła, że wszystkie cechy spornego produktu wynikają z funkcji technicznej i tym samym nie doszło do naruszenia wzoru.

Sąd rozpoznający sprawę zwrócił się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym, jakie znaczenie przy badaniu funkcji technicznej ma okoliczność, że właściciel danego wzoru ma również prawa do dużej liczby zarejestrowanych wzorów alternatywnych. Dodatkowo sąd ten zastanawiał się, jakie znaczenie ma kolorystyka danego produktu.

Rozstrzygnięcie TSUE:

Wyrokiem z dnia 2 marca 2023 r. (sygn. C‑684/21) Trybunał uznał, że art. 8 ust. 1 rozporządzenia 6/2002 należy interpretować w ten sposób, że oceny, czy cechy postaci produktu wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej w rozumieniu tego przepisu, należy dokonywać w świetle wszystkich istotnych obiektywnych okoliczności danego przypadku, w szczególności tych decydujących o wyborze owych cech, istnienia alternatywnych wzorów umożliwiających zrealizowanie tej samej funkcji technicznej i faktu, że właścicielowi danego wzoru przysługują również prawa z rejestracji dużej liczby wzorów alternatywnych, przy czym ta ostatnia okoliczność nie jest rozstrzygająca dla celów stosowania tego przepisu. W kontekście kolorystyki TSUE orzekł, że przy badaniu, czy postać produktu wynika wyłącznie z jego funkcji technicznej, nie można brać pod uwagę okoliczności, że projekt tego produktu umożliwia wprowadzenie większej liczby kolorów, jeżeli ta wielobarwność nie wynika z rejestracji danego wzoru.

Trybunał w odniesieniu do alternatywnych wzorów wskazał, że „gdyby sama ta okoliczność była wystarczająca do wyłączenia zastosowania art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, to nie można byłoby wykluczyć, że podmiot gospodarczy zarejestrowałby jako wzór wspólnotowy szereg możliwych do wyobrażenia form produktu obejmujących cechy jego postaci, które wynikają wyłącznie z funkcji technicznej. Umożliwiłoby to takiemu podmiotowi korzystanie w odniesieniu do takiego produktu z wyłącznej i w praktyce identycznej z patentem ochrony, jednak bez poddania się ograniczeniom wymaganym dla ochrony patentowej”.

Jeśli zaś idzie o kolorystykę danego produktu, TSUE argumentował, że „sama możliwość wprowadzenia większej liczby kolorów, które umożliwia rozwiązanie przewidujące zestawienie dwóch części danego produktu, ma charakter subiektywny, jeżeli ta wielobarwność nie jest widoczna w przedstawieniu wzoru, którego dotyczy postępowanie główne, i nie może jako taka wystarczyć do odstąpienia od zastosowania wyłączenia przewidzianego w art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002. Wykładnia przeciwna mogłaby prowadzić do nieścisłości lub braku pewności co do dokładnego przedmiotu ochrony tego wzoru”.

Komentarz:

Zapadły wyrok stanowi istotną wskazówkę w postępowaniach, w których jedna ze stron powołuje się na funkcję techniczną wzoru. Rozstrzygnięcie TSUE precyzuje, jakie czynniki należy uwzględniać podczas tego typu sporów.

Zobacz też:

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu lub wizyty w naszej kancelarii

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372

Formularz kontaktowy

7 + 1 =