AKTUALNOŚCI

Własność Intelektualna w czasie pandemii COVID-19

10.05.2020 | Monika Żuraw, News, PL

AKTUALNOŚCI

Własność Intelektualna w czasie pandemii COVID-19

maj 10, 2020

Polski Parlament przyjął ustawę o tzw. tarczy antykryzysowej, która zawiera szczególne regulacje prawne związane z pandemią COVID-19. W ustawie, m.in. uregulowano w sposób szczególny kwestie związane z postępowaniami cywilnymi, administracyjnymi, a także postępowaniami przed Urzędem Patentowym RP, a zatem również kwestie dotyczące, m.in. praw własności intelektualnej.

Prezentujemy najważniejsze zagadnienia, a w razie szczególnych pytań prosimy o kontakt.

  1. Terminy w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP, na:

–           wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego oraz

–           złożenie w Urzędzie Patentowym tłumaczenia patentu europejskiegoa język polski, jak również terminy na złożenie tłumaczenia na język polski ograniczonego lub zmienionego patentu europejskiego, które przypadały w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. nie rozpoczynają się, a rozpoczęte przerywają się. Terminy biegną na nowo od dnia 1 lipca 2020 r. Zatem pierwszym dniem wszystkich ww. terminów będzie 1 lipca 2020 r. Trzymiesięczny termin na złożenie sprzeciwu oraz tłumaczenia patentu europejskiego upłynie zatem 1 października 2020 r. (art. 31j Ustawy)

Jednakże czynności podejmowane w tym okresie będą ważne i można ich dokonywać, do czego zachęca Urząd Patentowy RP.

  1. Terminy administracyjne, o tzw. charakterze materialnym, tj. m.in. takie od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 (art. 15zzr Ustawy).

W szczególności mowa jest o terminach:

–           na zawarcie ugody w postępowaniu sprzeciwowym wobec zgłoszenia znaku towarowego;

–           na uiszczenie opłaty za pierwszy okres ochrony;

–           wniesienia opłaty za kolejny okres ochrony;

–           na wniesienie sprzeciwu wobec udzielenia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji;

–           na złożenie wniosku o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego i wniosku o przedłużenie obowiązywania dodatkowego prawa ochronnego.

  1. Terminy procesowe, w postępowaniu cywilnym, administracyjnym, karnym nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 (art. 15 zzs Ustawy).

W szczególności mowa jest o terminach:

–           na uzupełnienie zgłoszenia wynalazku;

–           na uzupełnienie zgłoszenia wzoru przemysłowego;

–           do nadesłania poprawionej wersji wykazu towarów;

–           do opłaty za zgłoszenie znaku towarowego;  

–           na zajęcie stanowiska przez zgłaszającego przed decyzją o odmowie udzielania prawa wyłącznego;

–           na uzupełnienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego jeżeli nie spełnia on wymogów formalnych;

–           do uzupełnienia wniosku rozpatrywanego w trybie spornym

–           na zajęcie stanowiska odnośnie wniosku rozpatrywanego w trybie spornym;
–           na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

–           do usunięcia braków formalnych sprzeciwów i innych wniosków;
–           na wniesienie skargi do sądu administracyjnego.

Zawieszenie terminów, które zgodnie z ustawą obowiązuje od 31 marca 2020 r. oznacza, że po odwołaniu ww. stanów, terminy kontynuują się po przerwie, a nie biegną na nowo.

Terminy międzynarodowe nie podlegają polskiemu prawu, w związku z czym biegną normalnie. Nie zostały zawieszone ani przerwane.

W Urzędzie Patentowym RP rozprawy zostały zawieszone. Nowe terminy będą wyznaczane po zakończeniu okresu pandemii.

  1. W sądach cywilnych nie odbywają się rozprawy. Biegną terminy o charakterze materialnym, a procesowe uległy zawieszeniu (jak wyżej). Sądy rozpoznają sprawy pilne, tj. m.in. z wniosku o zabezpieczenie roszczeń.

Zobacz też:

Długo wyczekiwany AI Act przyjęty przez Parlament Europejski

  Uchwalenie AI ACT 13 marca 2024 r. Parlament Europejski przyjął Akt w sprawie sztucznej inteligencji (tzw. AI Act), stanowiący od dłuższego czasu istotny obiekt uwagi wielu firm technologicznych. Za przyjęciem AI Act zagłosowała znaczna większość...

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu lub wizyty w naszej kancelarii

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372

Formularz kontaktowy

12 + 11 =

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu lub wizyty w naszej kancelarii

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372

Formularz kontaktowy

1 + 11 =